Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015

Τα σπήλαια "κρύβουν" θεραπευτικές ιδιότητες (video)

Θεραπευτικές ιδιότητες «κρύβουν» τα απαράμιλλης ομορφιάς σπήλαια, που βρί­σκονται σε κάθε γωνιά της χώρας μας. Σύμφωνα με μελέτες, τα σπήλαια δεν έχουν μόνο γεωλογι­κό, τουριστικό, αρχαιολογικό, παλαιοντολογικό, λαογραφικό και ιστορικό ενδιαφέρον, αλλά και ια­ματικό.


Κάπου στα 1980, Τσεχοσλοβάκοι σπηλαιοθεραπευτές επισκέφθηκαν το σπήλαιο του Κιλκίς με σκοπό να εφαρμόσουν μέσα σ' αυτό τη θεραπεία του βρογχικού άσθματος.

Οι ξένοι επιστήμονες πραγματοποίησαν μια θεραπευτική προσπάθεια για δύο εβδομάδες με παιδιά που νοσηλεύονταν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Η ομάδα των ξένων επιστημόνων εργαζόταν στο κέντρο του τμήματος Αλλεργικής και Κλινικής Ανοσολογίας του Νοσοκομείου στο Πανεπιστήμιο της Μολδαβίας.

Θεραπευτικές ιδιότητες «κρύβουν» τα απαράμιλλης ομορφιάς σπήλαια, που βρί­σκονται σε κάθε γωνιά της χώρας μας. Σύμφωνα με μελέτες, τα σπήλαια δεν έχουν μόνο γεωλογι­κό, τουριστικό, αρχαιολογικό, παλαιοντολογικό, λαογραφικό και ιστορικό ενδιαφέρον, αλλά και ια­ματικό.

Η επίσκεψη σε ένα σπή­λαιο μπορεί να έχει ευεργετική επίδραση στην υγεία του ανθρώ­που, γεγονός το οποίο οφείλεται στις θεραπευτικές ιδιότητες που φαίνεται να έχει το περιβάλλον του σπηλαίου, αλλά και στα ιαμα­τικά νερά των πηγών και των ποταμιών που υπάρχουν σε πολλά από αυτά, τα οποία μπορούν να συμβάλλουν θετικά στη θεραπεία διαφόρων ασθενειών, όπως το άσθμα, οι αλλεργίες, τα αρθριτι­κά, οι ρευματισμοί και οι οσφυαλ­γίες. Επίσης, η λάσπη του σπηλαί­ου μπορεί να θεραπεύσει το έκζεμα.

Όπως εξηγούν οι σπηλαιολό­γοι, στο περιβάλλον του σπηλαίου υπάρχει υψηλή περιεκτικότητα διοξειδίου του άνθρακα που διε­γείρει τα αναπνευστικά κέντρα και ωθεί σε βαθύτερες αναπνοές, γεγονός που βοηθά τον ασθενή να εισπνέει μεγαλύτερες ποσότη­τες των θεραπευτικών στοιχείων που υπάρχουν εκεί. Εξάλλου, οι ιαματικές ιδιότητες των σπηλαίων οφείλονται, όπως εξηγούν οι σπη­λαιολόγοι, στα ιχνοστοιχεία του μικροκλίματος τους. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέ­ρον τόσο από τους απλούς πολί­τες, όσο και από τους ειδικούς επιστήμονες, σχετικά με το πρόβλημα αξιοποίησης (χρήσης) των χώρων μέσα στα σπήλαια, για τη διατήρηση και την ενδυνάμωση της υγείας του ανθρώπινου οργα­νισμού.

Ο άνθρωπος βεβαίως, πριν από πολλά χρόνια, είχε καταλάβει ότι ορισμένοι υπόγειοι χώροι διαθέ­τουν τέτοιες φυσικο-χημικές ιδιότητες, που στο σύνολο τους επι­δρούν θεραπευτικά σε μία σειρά από ασθένειες του ανθρώπινου οργανισμού.

Σήμερα γνωρίζουμε ότι μέσα στα σπήλαια θεραπευτικές ιδιό­τητες έχουν κυρίως η θερμότητα του αέρος και τα ρεύματα που δη­μιουργεί, οι αλλαγές και η σχετική υγρασία, η μη παρουσία όζοντος, το χαμηλό ή και μηδενικό περιε­χόμενο μικροοργανι­σμών, τα ραδιενεργά σω­ματίδια (προϊόντα ραδίου και ακτίνες γάμμα), και η μη παρουσία σκόνης, ενώ υπάρχουν τα μικρά στα­γονίδια υγρασίας, το όξι­νο περιβάλλον και η πα­ρουσία ασβεστίου και μα­γνησίου και μια σειρά άλ­λοι παράγοντες, φυσικοί και χημικοί, των σπηλαί­ων που επιδρούν θετικά στην κλιματοθεραπεία.

Οι σύγχρονες επιστη­μονικές έρευνες, σχετι­κές με την επίδραση του σπηλαιολογικού περιβάλ­λοντος στον άνθρωπο, αποδεικνύουν ότι τα σπήλαια συμβάλλουν στη θεραπεία ασθενειών, αλλά και στην αυ­ξημένη ικανότητα αναζωογό­νησης του οργανισμού, επι­δρώντας θετικά στην υγεία και συμβάλλοντας στη φυσική κατάσταση του ατόμου.

Σημαντικός θεραπευτικός παράγοντας είναι και τα μόρια-σωματίδια, φορτισμένα με αρνητικό ηλεκτρισμό (γεν­νιούνται με την επίδραση της βαλλοηλεκτρικής του Λενάρντ). Τα σωματίδια αυτά κυκλοφορούν στο περιβάλλον του σπηλαίου και, κατά την επαφή με τις βλέννες του ανθρώπινου ορ­γανισμού, συγκρούονται με το θε­τικό ηλεκτρισμό των πυρήνων στις μεμβράνες. Παράλληλα, η υψηλή συγκέντρωση ασβεστούχων ιονιδίων (ιόντων ασβεστίου) επηρεάζει θετικά τη σταθερότητα των κυττάρων του οργανισμού. Και στις δύο παραπάνω περιπτώ­σεις γίνεται σημαντική θεραπεία των αλλεργικών ασθενειών, όπως είναι το άσθμα.

Το υψηλό περιεχόμενο μαγνη­σίου είναι και αυτό που φέρνει ευεργετικά αποτελέ­σματα. Στα φαινόμενα που μέχρι στιγμής ανεπαρκώς έχουν ερευνηθεί και στα οποία δίνεται σημα­ντική σημασία ανήκει και η σταθε­ρότητα του ηλεκτρικού πόλου, διότι ο πετρώδης όγκος επιδρά σαν κλουβί του Φαρανταίη, μη επιτρέποντας ηλεκτρομαγνητικές αστάθειες της εξωτερικής ατμό­σφαιρας.

Το υγρό περιβάλλον στους χώ­ρους των σπηλαίων έχει όξινη αντίδραση, γεγονός που από πλευράς μικροβιολογικής σημαί­νει ότι οι χώροι των σπηλαίων εί­ναι απολύτως ακατάλληλοι για πολλαπλασιασμό-ανάπτυξη βακτηριδίων.

Σχετικά λίγο γνωστή είναι και η σημασία της ραδιενέργειας που ανακαλύφθηκε, αν και σε ελάχι­στες ποσότητες, στα περισσότε­ρα σπήλαια. Στο ερευνητικό κέ­ντρο "Τρέσιν" του Ολόμουτς Μοραβίας, όπου συνεργάζονται οι ει­δικοί της πανεπιστημιακής κλινι­κής και η έδρα Ιατρικής του Πανε­πιστημίου, οι μελέτες απέδειξαν ότι οι παράγοντες αυτοί έχουν και επιδρούν θεραπευτικά, ενώ βοη­θούν στην άμυνα του οργανισμού.

Αρκετά μεγάλη είναι και η θε­ραπευτική συνεισφορά των νερών που υπάρχουν στα σπήλαια, τα οποία, όπως έχει αποδειχτεί, έχουν θεραπευτικές ιδιότητες. Οι ιαματικές πηγές μπορεί να θερα­πεύσουν δερματικές παθήσεις, αρθριτικά και ρευματισμούς, ενώ η λουτροθεραπεία εντός του σπη­λαίου θεραπεύει το βρογχικό άσθμα.

Τα ιαματικά λουτρά σε θερμές πηγές ήταν γνωστά από την αρ­χαιότητα, μιας και σε πολλές από αυτές παρατηρούνται ερείπια αρ­χαίων λουτήρων. Σήμερα, αν και αμφισβητούνται από ορισμένους γιατρούς - ενώ από άλλους συνι­στώνται - εξακολουθούν να ανακουφίζουν εκατοντάδες χιλιάδες ασθενείς ετησίως. Νερά πλούσια σε θειούχα, ασβεστούχα, αλλά και ραδιενεργά άλατα βρίσκονται πα­ντού στον κόσμο, αρκετά και στην Ελλάδα.

Σε κάποιες περιοχές υπάρ­χουν βράχοι που απ' την αρχαιό­τητα μέχρι σήμερα ο κόσμος πι­στεύει ότι έχουν θεραπευτικές ιδιότητες. Συνηθισμένο είναι το φαινόμενο το πέρασμα μέσα από κάποιο «τρύπιο» βράχο να θεωρείται ιαματικό.

ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΦΑΙΑΣ (ΧΑΪΔΑΡΙ)


ΣΠΗΛΑΙΟ ΣΧΙΣΤΟΥ: Οπτικό πεδίο από την είσοδο του σπηλαίου: Δυτικά με λατομείο επιχωμάτωσης φωσφορικού γύψου και πέραν αυτού με θάλασσα και Σαλαμίνα.

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, ΣΠΗΛΑΙΟ ΣΧΙΣΤΟΥ: Βρίσκεται σε περίοπτη θέση στις νοτιοδυτικές υπώρειες του όρους Αιγάλεω, στο ύψωμα που ορίζει τη βόρεια πλευρά του βιομηχανικού πάρκου Σχιστού. Η πρώτη δοκιμαστική έρευνα στο σπήλαιο έγινε το 2000 σε σημείο που είχε χρησιμεύσει πιθανότατα ως αποθέτης. Το υλικό της σύντομης αυτής ανα- σκαφής περιείχε κυρίως κεραμική και ειδώλια ιστορικών χρόνων. Από τη σύνθεση, αλλά και την ποιότητα και ποσότητα του υλικού, καθώς και τη μορφολογία του χώρου φαίνεται ότι το σπήλαιο αποτέλεσε σημαντικό χώρο άσκησης λατρείας κατά την υστεροαρχαϊκή και κυρίως την κλασική περίοδο. Σε ανάμειξη με το υλικό των κλασικών χρόνων εντοπίστηκε και μικρή ποσότητα προϊστορικής κεραμικής της Νεότερης Νεολιθικής Ι και ΙΙ και της πρώιμης εποχής του Χαλκού. 

Η είσοδος ανατολική. Εκτείνεται από ανατολικά προς δυτικά σε συνολικό μήκος άνω των 70 μέτρων.
Η νέα έρευνα που ξεκίνησε το 2006 και συνεχίζεται έως σήμερα έφερε στο φως ορίζοντα πάχους περίπου 1 μ. Εκτός από ελάχιστα κατάλοιπα των ιστορικών χρόνων, βρέθηκαν καύσεις και κεραμική της Νεότερης Νεολιθικής Ι και ΙΙ, όπως και της ΠΕ ΙΙ. Λίγα όστρακα ανήκουν στη Μέση Νεολιθική, ενώ ιδιαίτερα σημαντική είναι η ανακάλυψη στρωμάτων του τέλους του Πλειστόκαινου και των αρχών του Ολόκαινου (11η έως 7η χιλιετία π.Χ.). Τα βαθύτερα στρώματα της ανασκαφής χρονολογήθηκαν γύρω στο 12.000 π.Χ.

ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΤΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

ΤΑ ΠΑΝΑΡΧΑΙΑ ΣΠΗΛΑΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ


ΠΗΓΕΣ: 
http://www.koutouzis.gr/
http://www.yppo.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

αβαγνον